Một ứng dụng giao dịch xã hội có còn hiệu lực vào năm 2021 không?